TESTIMONI DEI TESTIMONI. RICORDARE E RACCONTARE AUSCHWITZ

26 gennaio - 31 marzo 2019